city urban development smart cities

Utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

Forskningsprogrammet är ett samarbete med Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten i Sverige och Norges Forskningsråd. Utlysningen har en budget på 50 miljoner norska kronor och tidsfristen för inlämning av ansökningar är 4 juni, 2019.

Målet för forskningsprogrammet hållbar stadsutveckling och smarta städer är att främja samarbete mellan olika kunskapssamhällen i de nordiska länderna för att stärka möjligheter och ta itu med utmaningar gällande hållbar stadsutveckling och smarta städer. Programmets huvudmål är att utveckla nordiskt forskningssamarbete och att finansiera utmärkt forskning som har genomslagskraft både inom och utanför den akademiska världen.

Forskningsprogrammet öppnar nu en utlysning för forskningsprojekt. Utlysningens övergripande målsättning är att ta itu med de utmaningar som urbana och regionala stadsliv av olika mått utgör genom en genomgripande analys och användning av viktig kunskap för en lyckad implementering av eventuella lösningar.

Den nya utlysningen har två överbryggande perspektiv:

  • Integrering av olika dimensioner av hållbar urban utveckling inom ramen för FNs mål för hållbar utveckling
  • Samproduktion – ett sätt att utvidga forskningsaktiviteter för att överbrygga luckor i kunskap, förståelse och verksamhet.

Utlysningen fokuserar på följande teman:

  • Utmaningar gällande grundläggande mänskliga behov (t.ex. vatten, mat, förnyelsebar energi, avfallshantering och fossilfritt transportsystem)
  • Inkludering och lika möjligheter som förutsättningar för mänskligt välmående och känsla av identitet
  • Arv, beslutsstrukturer och planeringsprocesser
  • Fysiska-, mentala- och ekonomiska hinder; segregering och stadsstrukturer
  • Globala förändringar (inkluderat klimatförändringar) och lokalt stadsliv
  • Balanserande av makt och en delad förståelse för stadsplanering.

Denna utlysning är en del av det nordiska forskningsprogrammet för hållbar stadsutveckling och smarta städer och har en budget på 50 miljoner norska kronor. Högsta finansiering som kan sökas per projekt är 12,5 miljoner norska kronor. Fyra forskningsprojekt förväntas bli finansierade. Forskningsfinansieringen beviljas för upp till fyra år.

Tidsfristen för inlämning av ansökan är 4 juni, 2019.