Nordic Centre of Excellence

Formålet med et Nordic Centre of Excellence (NCoE) er å fremme nordisk samarbeid mellom fremstående forskere og forskningsmiljøer.

Forskningen skal bidrar til merverdi innen prioriterte områder i de nordiske landene. Tanken er at den beste forskningen som Norden kan tilby skal synliggjøres, og gi økt inflytelse i Europa og i den øvrige internasjonale forskerverden.

Et Nordic Centre of Excellence kan være distribuert over flere forskningsinstitusjoner. De etableres innen forskningsområder som er høyt prioritert i de nordiske landene. Senteret har felles forskningsplan, samordnet forskerutdanning og samarbeider om forskningsinfrastrukturer. Gjennom å videreutvikle den nordiske forskningsinfrastrukturen og styrke samarbeidet over landegrensene, bidrar dette til å øke kvaliteten på forskningen og dermed økt betydning på den internasjonale forskningsarenaen. Innen et Nordic Centre of Excellence legges også grunnlaget for at unge forskere kan etablere seg i fremragende forskermiljøer.

NordForsk prioriterer forskning som kan gi verdifulle fremskritt innen de aktuelle forskningsfeltene. Nordic Centre of Excellence dannes som regel gjennom at minst tre land går sammen innen et tema eller område.