Helse health welfare people hiking trekking

Nordisk program for helse og velferd

Det generelle målet for det nordiske programmet for helse og velferd er å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer ved hjelp av fremragende forskning. Programmet definerer helse og velferd i et bredt perspektiv. Velferd i denne sammenhengen omfatter ikke bare velferds- og arbeidsløshetsstønader, men også utdanning og arbeidsmarked.

Programmet skal generere kunnskap om demografiske, sosiale, miljømessige og biologiske faktorers effekt på menneskers helse og utfordringene dette innebærer for velferd, og omsette denne nye kunnskapen i praktiske løsninger i helse- og velferdsystemer. Disse tiltakene vil føre til bedre spesifiserte sykdomsklassifiseringer, mer effektive behandlinger for pasienter, bedre sykdomsforebygging og mer effektive velferdssystemer.

Det nordiske programmet for helse og velferd har til hensikt å styrke folkehelse og velferd i de nordiske landene ved å:

 • gjøre bruk av nordisk samarbeid om forskning og forskningsinfrastruktur for å gripe an viktige samfunnsproblemer relatert til helse og velferd;
 • utvikle ny kunnskap om de underliggende årsakene til ujevn fordeling av helse og velferd ved hjelp av en tverrfaglig forskningstilnærming;
 • styrke nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer, herunder bruk av befolkningsbaserte registre og biobanker og tiltak for å oppnå harmonisering på nordisk nivå;
 • utforske bruk av ulike innovasjonskonsepter som for eksempel brukerdrevet og åpen innovasjon for å støtte forskningsdrevet innovasjon innenfor helse og velferd;
 • øke den vitenskapelige verdien i form av kritisk masse og sammensetning, bedre ressursutnyttelse og ved at forskere får mulighet til å anvende større datasett;
 • mobilisere og kvalifisere nordiske forskningsmiljøer til å delta i aktiviteter under EUs rammeprogram Horizon 2020 og felles programsatsinger.


Bakgrunn for programmet
Det nordiske programmet for helse og velferd startet som et samarbeid mellom Finlands Akademi, Det Frie Forskningsråd (Danmark), Islands forskningssenter Rannís, Norges forskningsråd, Vetenskapsrådet (Sverige), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och velfärd (FORTE) (Sverige) og NordForsk. Programmet ble opprettet på anbefaling fra arbeidsgruppen NORIA-net on Health and Welfare som i 2012 rådet NordForsk til å satse på et stort nordisk helseprogram.

Utlysninger som er initiert etter 2018 har vært et samarbeid med flere finansiører. Disse utlysningene har hatt egne komiteer, med deltakelse fra finansiørene.

Det nordiske programmet for helse og velferd skal imøtekomme behovet for økt nordisk forskningssamarbeid innenfor helse og velferd slik det defineres av flere nordiske arbeidsgrupper eller organisasjoner: NORIA-net on Health and Welfare, NORIA-net on Sport Sciences, NORIA-net on Registries, og Joint Committee of the Medical Research Councils (NOS-M).

Programkomité
Består av representanter fra de finansierende organisasjonene:

 • Erland Hjelmquist, professor, Göteborgs universitet, Sverige, leder (NordForsk-representant)
 • Jørgen Frøkiær, professor, Det Frie Forskningsråd, Danmark
 • Sara Illman, seniorrådgiver vitenskap, Finlands Akademi
 • Ása Guðrún Kristjánsdóttir, seniorrådgiver, Rannís, Island
 • Berit Nygaard, spesialrådgiver, Norges forskningsråd
 • Cecilia Beskow, avdelningschef Forskning och utvärdering, Forte, Sverige
 • Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Sverige