Hållbar stadsutveckling och smarta städer

Det övergripande målet med forskningsområden är att ta itu med de utmaningar som urbana och regionala liv i städer av olika storlekar möter - genom analys och användande av viktig kunskap för lyckad implementering av lösningar.

Det nordiska forskningsområden stöder ledande forskning inom hållbar stadsutveckling och smarta städer. Utmaningarna inom området kräver tvärvetenskaplig kunskap och forskning. Forskningsområdet främjar tvärdisciplinärt och fruktsamt samarbete mellan olika forskningsområden, allt från socioekonomiska- och humanistiska vetenskaper, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap till hälsovetenskap. Forskningsområden syftar till att utveckla innovativa och tvärdisciplinära analyser och metoder i studiet av stadsutveckling och smarta städer.

Forskningsområden har också en tvärsektoriell infallsvinkel, med målsättningen att stimulera samarbete mellan forskningssamhället och offentliga myndigheter i de nordiska länderna. Ökat nordiskt samarbete, forskningsmobilitet och tvärsektoriella samarbeten/samskapande stärker möjligheterna för ett kunskapsbaserat beslutsfattande och genomförande hos lokala, regionala och nationella myndigheter.

Bakgrund

Urbanisering är en global megatrend. Städer av olika storlekar är väsentliga för ekonomisk utveckling och tillväxt, ny kunskap, kreativitet och innovation. Samtidigt behöver städer främja livskvalitet. Hög befolkningsdensitet skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som kräver lösningar. Städer behöver bli hållbara, och för att hitta hållbara lösningar till de utmaningar som städer står inför så behöver många olika aktörer från olika områden inom samhället, forskning och innovation arbeta tillsammans.

FNs Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen utgör grunden för och en drivande kraft bakom forskningsprogrammet. Det 11:e målet är att göra städer inkluderande, trygga, motståndskraftiga och hållbara.

Det nordiska forskningsområden för hållbar stadsutveckling och smarta städer kommer att leda till användbar kunskap och smarta lösningar för beslutsfattande och genomförande i hela regionen. Den nordiska forskningskapaciteten kommer att välbehövligt utökas, och ett ökat samarbete främjas mellan forskare och forskningsgrupper i de nordiska länderna, samt mellan forskare och forskningsanvändare.

Det nordiska forskningsområden för hållbar stadsutveckling och smarta städer är det första programmet som inletts till följd av NordForsks Open Invitation. Kommittén för hållbar stadsutveckling och smarta städer ordnade den 30 januari, 2019 en workshop i Köpenhamn, Danmark, för att utveckla programmets promemoria. Med bakgrund i workshopens diskussioner och i nationella och europeiska styrdokument så utvecklades ett ramverk av integrerade lösningar och inkluderande ansatser till städers hållbarhet och smarthet.

Kommitté

  • Ethel Forsberg, NordForsk (Formand)
  • Maria Alm, Programme Manager, Swedish Energy Agency, Sweden
  • Andreas Björke, Senior Research Officer, FORTE, Sweden
  • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Adviser, The Research Council of Norway, Norway
  • Kristina Laurell, Senior Research Officer, Formas, Sweden
  • Risto Vilkko, Programme Manager, Research Council of Finland
  • Rasmus Malmborg, Senior Innovation Adviser, Nordic Innovation, Norway (Observatør)

Finansiering


Budget: 52 miljoner norska kronor

Kontakter

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Spesialrådgiver