Gender in the Nordic Research and Innovation Area

Mål

Genom nya och innovativa, men sam­tidigt fokuserade och resultatinriktade åtgärder och aktiviteter ska detta samnordiska initiativ bidra kraftigt till könsbalans och genusfrågor inom forskning och innovation. Syftet är att hitta orsaken till varför forsk­nings- och innovationsområdet inte har följt trenden mot ett jämställt samhälle och identifiera de åtgärder som behövs för att råda bot på detta.

Bakgrund

Könsbalans och jäm­ställdhet har varit viktiga politiska prioriteringsområden i de nordiska länderna under de senaste 40 åren, vilket har förändrat de nordiska sam­hällena betydligt och gjort dem till föregångsländer i jämställdhetsfrå­gor. Dessa framgångar har emeller­tid inte sträckt sig till det nordiska forsknings- och innovationsområdet där de nordiska länderna är på det europeiska genomsnittet.

Kommitté

  • Katja Marjanen, Scientific Adviser, Academy of Finland
  • Una Strand Vidarsdóttir, Senior Adviser, Ministry of Education, Science and Culture, Iceland
  • Ingeborg W. Owesen, Senior Adviser, The Research Council of Norway
  • Inger Jonsson, Senior Advisor, Forte, Sweden
  • Sophia Ivarsson, Senior Adviser, VINNOVA, Sweden (observatör)
  • Lisa Westholm, Research secretary, Swedish Research Council (observatör)

Utlysningar

Kontakter

Lise-Lotte

Lise-Lotte Wallenius

Seniorrådgiver
Siri Bjarnar. Photo: NordForsk

Siri Jørgensen Bjarnar

Leder for operativ virksomhet