Unge personer i en skoletrapp
Photo by jacoblund/iStock.com

Nye forskningsprosjekter om barn og unge i Norden etter pandemien

NordForsk mottok totalt 63 kvalifiserte forslag, og mange av dem var av svært høy kvalitet. Prosjektene vil blant annet ta for seg psykososiale konsekvenser, tjenestebarrierer, deltakelse og intervensjoner, unges sårbarhet og motstandskraft, nordisk politikk og barns velferd, samt ulikheter i læring og psykisk helse.

Involvering av barn og unge

Et viktig element i utlysningen var involvering av barn og unge, og dette er tillagt vekt ved tildelingen av prosjekter. Et eksempel er prosjektet YoungEqual, der ungdom vil være involvert i alle faser av forskningsprosessen. De vil bli involvert i ulike deler av datainnsamlingen, både i planlegging, datainnsamling og analyse av dataene. I tillegg vil unge voksne fra alle de involverte nordiske landene bli rekruttert til å delta i fokusgruppeintervjuer.

Det har også vært viktig å ha de unge representert i vurderingen av søknadene. Derfor er Rasmus Emborg, leder av Ungdommens nordiske råd, et av medlemmene i call-komiteen, og vil delta i oppfølgingen av prosjektene gjennom hele perioden.

– Det er helt nødvendig å få fram kunnskaper om pandemiens effekter på barn og unge. Pandemien var en ekstraordinær hendelse der barn og unge direkte og indirekte ble utsatt for en rekke tiltak, blant annet stengte skoler og aktivitetstilbud, sier Arne Flåøyen, direktør i NordForsk.

– De nordiske landene håndterte dette på ulike måter, og da er det viktig at vi samarbeider for å finne ut hva som fungerte og hva som ikke fungerte, og hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil ha for barn og unge. Ikke minst med tanke på at vi må unngå å gjøre de samme feilene igjen.

Om utlysningen

Det overordnede målet for Nordforsks forskning om barn og unge er å støtte og fremskynde banebrytende nordisk forskning med stort potensial for innvirkning på velferden blant barn og unge i Norden etter pandemien.

Utlysningen søker blant annet å undersøke hvordan resiliens blant barn og unge kan fremmes, for eksempel gjennom helsefremmende og forebyggende studier, og å øke kunnskapen om samfunnets kriseberedskap, lære av covid-19-pandemien og bygge resiliens på ulike nivåer i samfunnet for å støtte barn og unges velferd.

Utlysningen er finansiert av NordForsk, Finlands akademi, Vetenskapsrådet, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Rannis - Det islandske senteret for forskning, Norges forskningsråd.

Finansierte prosjekter

Alle finansierte prosjekter vil ha et budsjett på ca. 11 millioner norske kroner og en varighet på fire til fem år. Det totale budsjettet for utlysningen er 88 millioner norske kroner.

Prosjektlederne er fra Finland, Norge og Sverige, og deltakerne kommer fra alle de nordiske landene. Innen søknadsfristen i november 2022 mottok NordForsk 63 kvalifiserte forslag. Forslagene ble vurdert av et internasjonalt ekspertpanel. En utlysningskomité ga deretter sin anbefaling til NordForsks styre, basert på ekspertpanelets vitenskapelige vurdering, en vurdering av potensialet for nordisk merverdi og prosjektets bidrag til utlysningens overordnede mål. Beslutningen om finansiering ble tatt av NordForsk-styret 24. mai 2023.

Kontakter

Thomas Jacobsson

Thomas Jacobsson

Seniorrådgiver
Guttorm Aanes

Guttorm Aanes

Kommunikasjonssjef